Sbor: Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen? Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. (Marek 4:21-22)

Biblická hodina: Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. (1. Janova 1:5)

Jenštejn: Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy! (Žalm 111:10)

Staršovstvo: Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (Izajáš 12:2)

Besídka: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. (Matouš 10:32)

Mládež - Explore: Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. (Žalm 5:13)

Mládež+: Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude bojovat za vás. (Deuteronomium 1:30)

Mládež pokročilá: Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.“ (Matouš 28:5-6)

Mládež – nejstarší: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. (Izajáš 5:21)

Dorost: Nebuď mi tím, kdo děsí. Tys mé útočiště v neblahý den. (Jeremjáš 17:17)

Sestry: Poslouchejte mě a plňte má slova, všechno, co vám přikazuji, a budete mým lidem a já vám budu Bohem. (Jeremjáš 11:4)

Diakonie: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. (Matouš 11:29)

Hospodářská Rada: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle. (Jeremjáš 25:6)

Frisbee: Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. (Matouš 12:36-37)

Dětský klub Ovečka: Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. (Žalm 97:10)