Sbor: Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky Tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. (Žalm 71:18)

Biblická hodina: Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. (1 Kor. 6:20)

Jenštejn: "Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. (Job 42:2)

Staršovstvo: Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.

(Žalm 4:7-8)

Besídka: Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. (Jn. 4:23)

Mládež - Explore: Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. (Žalm 36:6)

Mládež – starší: Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. (Žalm 119:71-72)

Mládež – pokročilá: Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. (Žalm 25:4)

Mládež – nejstarší: Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. (Žalm 127:2)

Dorost: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (Jn. 10:9)

Sestry: Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou: (Žalm 92:5)

Diakonie: Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (Žalm 8:31-32)

Hospodářská Rada: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení." (Iza. 66:13)