Sbor: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce (Jan 15:5)

Biblická hodina: Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. (Izajáš 48:17)

Jenštejn: Poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není. (5. Mojžíšova 4:39)

Staršovstvo: O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat…, budu jásat nad tím, žes mě spasil. (Žalm 9:15)

Besídka: Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků! (Zjevení Janovo 5:13)

Mládež - Xplore: Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? (Jeremjáš 32:27)

Mládež+: Dej mi porozumět cestě svých ustanovení, chci přemýšlet o tvých divuplných činech. (Žalm 119:27)

Mládež pokročilá: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. (Efezským 5:15)

Mládež – nejstarší: Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. (Jeremjáš 6:16)

Dorost: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. (Lukáš 6:31)

Sestry: Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. (1. Korintským 16:13-14)

Diakonie: Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. (Žalm 119:18)

Hospodářská Rada: Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. (list Judův 1:20-21)

Frisbee: Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. (Žalm 66:5)

Dětský klub Ovečka: Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem. (Žalm 119:10)

Chváliči: Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. (Žalm 121:2-3)

Bike: On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. (Žalm 27:5)